Arbeiderpartiets visjon i det samepolitiske arbeid er at vi skal bygge, utvikle og omstille samfunnet for fremtiden. Vi vil arbeide med å legge forholdene til rette for at samer kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.  Det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet har som mål å arbeide for å virkeliggjøre et samfunn der de sosialdemokratiske verdiene solidaritet og likeverd mellom menneskene skal være bærebjelkene. Arbeidet skal bidra til at Arbeiderpartiet fortsatt skal være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.  Arbeiderpartiet vil jobbe for et inkluderende samisk samfunn, der den enkelte skal kunne leve det livet man ønsker. Arbeiderpartiet vil fremme likeverd og likestilling mellom kjønnene. Alle skal ha samme muligheten til åpent leve ut sin kjærlighet og seksualitet basert på likeverd og samtykke. Vi er klare til valg, og alle skal med...

 

-

 

Bargiidbellodaga višuvdna sámepolitihkalaš doaimmain lea dat ahte hukset, ovddit ja nuppástuhttit servodaga boahtteáiggi várás. Mii áigut bargat dainna vai sápmelaččat sáhttet váfistit ja ovddidit sin giela, kultuvrra ja servodaga. Bargiidbellodaga sámepolitihkalaš barggu mihttomearrin lea dat ahte duohtandahkat servodaga mas sosialdemokráhtalaš árvvut solidaritehta ja ovttaárvosašvuohta olbmuid gaskkas galget leat caggin. Bargu galgá dagahit vai Bargiidbellodat ain galgá leat njunuš fápmu sámepolitihkalaš bargguin Norggas.

Bargiidbellodat áigu bargat fátmmasteaddji sámi servodaga ovdii, mas juohkehaš galgá sáhttit eallit nu mo háliida. Bargiidbellodat áigu ovddidit ovttaárvosašvuođa ja dásseárvvu sohkabeliid gaskkas. Buohkain galget leat seammá vejolašvuođat eallit rabasvuođas iežas ráhkesvuođain ja seksualitehtain vuođđuduvvon ovttaárvosašvuhtii ja mieđáhussii. Mii leat gergosat válgii, ja buohkat galget mielde ...

 

1 Hvilke tre saker mener dere er viktigst for 1) det samiske folk som helhet, 2) for samene i Norge og 3) for samene i Sør-Norge?

1 Hvilke tre saker mener dere er viktigst for 1) det samiske folk som helhet, 2) for samene i Norge og 3) for samene i Sør-Norge?


Andre partier mener

  • Fremskrittspartiet (logo)
  • Høyre (logo)
  • Nordkalottfolket (logo)
  • Norske Samers Riksforbund (logo)
  • Samefolkets parti (logo)
  • Senterpartiet (logo)
  • Árja (logo)