Árja er et samisk parti. Grunnlaget for Árjas politikk utledes av vår særegne samiske kultur, våre felles verdier, vårt grunnsyn og vår historiske tilhørighet til nordområdene. Samene er ett folk med historisk tilknytning til arktiske områder. Hele det samiske folk er viktige kulturbærere og formidlere av våre verdier og felles kulturarv. Nasjonalstatenes landegrenser skal ikke være til hinder for samiske rettigheter, kulturutveksling og næringsliv.

Árjas politikk bygger på og skal ivareta samiske verdier. Vi mener at tradisjonell kunnskap og de eldres plass i vårt samfunn må styrkes og ivaretas på alle nivåer i politikken og i samfunnet for øvrig. Árja ønsker et samfunn med religions- og trosfrihet, likeverd og like muligheter for alle

-

Árja lea sámi bellodat. Vuođđun Árjja politihkas lea min erenoamáš sámi kultuvra, min oktasaš árvvut, min vuođđooaidnu ja min historjjálaš gullevašvuohta davviguovlluide. Sámit leat okta álbmot geat áiggiid čađa leat gullan árktalaš guvluide. Olles sámi álbmot lea dehálaš kulturguoddit ja mii buohkat ovddastat min sámi árvvuid ja oktasaš kulturárbbi. Stáhtaid riikarájit eai galgga hehttehit sámi vuoigatvuođaid, kulturdoaimmaid ja ealáhusaid.

Sámi árvvut leat Árjja politihkas vuođđun ja dán galgá vuhtiiváldit min politihkas. Mii oaivvildat ahte árbevirolaš máhttu ja vuorrasiid sajádat servvodagas galggašii vuhtiiváldit ja nannet buot dásiin politihkas ja muđui servvodagas. Árja ovddida servvodaga gos lea religiovdna- ja oskkufriddjavuohta, dásseárvu ja seamma vejolašvuođat buohkain. 

1 Hvilke tre saker mener dere er viktigst for 1) det samiske folk som helhet, 2) for samene i Norge og 3) for samene i Sør-Norge?

1 Hvilke tre saker mener dere er viktigst for 1) det samiske folk som helhet, 2) for samene i Norge og 3) for samene i Sør-Norge?


Andre partier mener

  • Arbeiderpartiet (logo)
  • Fremskrittspartiet (logo)
  • Høyre (logo)
  • Nordkalottfolket (logo)
  • Norske Samers Riksforbund (logo)
  • Samefolkets parti (logo)
  • Senterpartiet (logo)