NSR er samisk samhold. I snart 50 år har NSR vært en organisasjon for samarbeid mellom samer, med grunntanken om at samer er sterkest som folk når vi står sammen.

NSR er gjennom sine sameforeninger summen av den samiske grasrota: fiskere, håndverkere, kontorister, bønder, reindriftsutøvere, akademikere og utmarksbrukere. NSR er by- og bygdefolk fra hele norsk side av Sápmi. Vi går til valg med felles planer og løsninger som styrker oss alle, uavhengig av hvor vi bor.

NSRs sameforeninger har bygget opp kulturliv, festivaler, språksentre og barnehager. NSR har et eget voksenopplæringsforbund, og sameforeningene holder språk-, kofte- og duodjikurs. NSR bidrar til at samisk kultur lever videre.

NSR har siden stiftelsen i 1968 vernet om samisk kultur og språk, og har nasjonalt vært pådriver for å bygge det samiske samfunnet.  NSR har vært sentral i opprettelsen av Sametinget og andre nasjonale samiske institusjoner. Vi jobber videre med samfunnsbyggingen gjennom sameforeningene og Sametinget.

 

-

NSR lea sámi servvolašvuohta. Fargga 50 jagi lea NSR doaibman organisašuvdnan ovttasbargguide sámiid gaskkas, man vuođđojurdda lea ahte sámit leat gievrrabut álbmogin go mii searválagaid bargat.

NSR ovddasta iežas sámiid servviid bokte dábálaš sámiid; guolásteddjiid, duojáriid, kántorbargiid, boanddaid, boazodolliid, akademihkkariid ja sin geat doaimmahit meahcceealáhusaid. NSR lea gávpot- ja gili olbmot olles norggabeale Sámis. Válgii mis leat oktasaš plánat ja čovdosat mat nannejit min buohkaid, beroškeahttá das gos mii orrut. 

NSR sámiid searvvit leat huksen kultureallima, festiválaid, giellaguovddážiid ja mánáidgárddiid. NSR:s lea alddis rávisoahpahussearvi, ja sámiid searvvit lágidit giella-, gákte- ja duodjekurssaid. NSR veahkeha sámi kultuvrra boahttevaš eallimii.

NSR lea ásaheami rájes 1968:s suodjalan sámi kultuvrra ja giela, ja lea sisriikkalaččat duvdán sámi servodaga bajáshuksema. NSR lea leamašan guovddážis Sámedikki ja eará našunála sámi ásahusaid vuođđudeamis. Mii bargat ain servvodaga huksemiin sámiid servviid ja Sámedikki bokte.

1 Hvilke tre saker mener dere er viktigst for 1) det samiske folk som helhet, 2) for samene i Norge og 3) for samene i Sør-Norge?

1 Hvilke tre saker mener dere er viktigst for 1) det samiske folk som helhet, 2) for samene i Norge og 3) for samene i Sør-Norge?


Andre partier mener

  • Arbeiderpartiet (logo)
  • Fremskrittspartiet (logo)
  • Høyre (logo)
  • Nordkalottfolket (logo)
  • Samefolkets parti (logo)
  • Senterpartiet (logo)
  • Árja (logo)