Frihet under ansvar

Høyres politikk bygger på prinsippet om frihet under ansvar. Alle har ansvar for og frihet til å utvikle sitt eget liv og til å ta beslutninger om forhold knyttet til egen velferd, økonomi og livssituasjon. Frihet inspirerer mennesker til å strekke seg lenger og utløser skaperkraft i samfunnet. Det er derfor viktig å redusere antall lover som unødig regulerer folks liv. Den personlige friheten finner sin naturlige begrensning i møte med andre menneskers frihet. Det personlige ansvaret finner sin naturlige forlengelse i det sosiale ansvaret vi alle har for våre nærmeste, familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, og for alle dem som behøver ekstra hjelp og støtte i hverdagen.

Mennesker som vises tillit og gis frihet, utvikler større evne til å ta ansvar. Derfor er frihet en forutsetning for et sterkt personlig og sosialt ansvar, og for et varmere og mer solidarisk samfunn. Et fritt samfunn forutsetter at det store flertallet kan livnære seg gjennom inntekt fra eget arbeid. Et samfunn hvor flertallet har sin økonomiske trygghet direkte knyttet til politiske beslutninger, vil i det lange løp undergrave både friheten, tryggheten og det sosiale og personlige ansvaret. Et fritt næringsliv og en sterk spredning av makt og eierskap kan derfor ikke bare begrunnes ut fra sine økonomiske fordeler

 

Høyre er et norsk, tradisjonelt konservativt politisk parti dannet i 1884. Partiet er medlem av Den internasjonale demokratiske union.

 

Ideologi

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

 

Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv.

 

Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle, og frihet til å velge. Høyres politikk bygger på et konservativt samfunnssyn og liberale verdier, og Høyre legger derfor til grunn at samfunnet er til for å styrke enkeltmennesket. Høyre ønsker en sterk, men begrenset stat som sikrer maktspredning, gir rom for mangfold og som setter grenser for hva som skal være politikk.

 

Politikk

Politikerne skal konsentrere seg om de oppgaver som bør løses i fellesskap, ikke om detaljstyring. Når det offentlige prøver å gjøre alt for alle, greier man ikke å løse de viktigste oppgavene godt nok. Dessverre har mange politikere vanskelig for å akseptere at folk er forskjellige og har ulike behov. Når politikerne skal styre alt blir det mindre tid og ressurser til å løse de store og viktige oppgavene. Høyre er opptatt av at det må settes grenser for politikk.

 

1. Hva er de tre viktigste sakene deres?


Andre partier mener

 • Alliansen (logo)
 • Arbeiderpartiet (logo)
 • Demokratene i Norge (logo)
 • Feministisk Initiativ (logo)
 • Fremskrittspartiet (logo)
 • Helsepartiet (logo)
 • Kristelig Folkeparti (logo)
 • Liberalistene (logo)
 • Miljøpartiet de grønne (logo)
 • Partiet De Kristne (logo)
 • Pensjonistpartiet (logo)
 • Piratpartiet (logo)
 • Rødt (logo)
 • Samfunnspartiet (logo)
 • Senterpartiet (logo)
 • Sosialistisk Venstreparti (logo)
 • Venstre (logo)