Kosmologi

Mennesket

Sosial orden og organisering

Kunnskap

 1. Hva er kunnskap og hva slags kilder til kunnskap finnes det?
 2. Finnes det tekster som kan betegnes som hellige for dere, og i så fall, hvordan forholder dere dere til dem som kilder til kunnskap så vel som normer?
 3. Hvordan forholder deres livssyn seg til vitenskap?
 4. Kan man selv, som individ eller lekmann, gå direkte til de hellige tekstene, gjennom bønn, meditasjon, selvstendig refleksjon m.m. for å oppnå kunnskap?
 5. Kan den naturlige verden lære oss noe om det hellige?
 6. Har dere en formell form for “teologi” eller institusjon som er normgivende og utforskende med hensyn til formulering av tros- eller livssynets sannheter?

Samfunn og politikk

 1. I hvilken grad ønsker deres tros- og livssynssamfunn å påvirke eller delta i det politiske liv?
 2. Hvordan forholder dere dere til nasjonale høytider og feiringer som kongelige bryllup, syttende mai, første mai, frigjøringsdagen o.l.?
 3. Finnes det lover som deres livssynssamfunn setter høyere enn landets verdslige lover?
 4. Bør livssynssamfunn motta støtte fra staten?
 5. På hvilke måter bidrar deres livssynsorganisasjon til å gjøre samfunnet bedre?

Estetikk

 1. Hva slags kunst finnes eller settes høyt i deres livssynssamfunn?
 2. Hva er skjønnhet? Er det viktig, og i så fall hvorfor?
 3. Hvilket forhold har dere til musikk?
 4. Har dere arkitektonisk utformede templer eller møtesteder? I så fall er det en spesiell hensikt med, eller historie bak, utformingen?
 5. Har dere noen spesielle symboler knyttet til deres tros-/livssynssamfunn? Hva er i så fall de viktigste av disse og i hvilke sammenhenger blir de benyttet?

Etikk

 1. Hva kjennetegner er godt liv?
 2. Hvorfor finnes det så mye lidelse i verden?
 3. Har mennesker fri vilje, og er vi helt eller delvis ansvarlige for våre egne handlinger?
 4. Hva er rettferdighet og hvordan oppnår man dette?
 5. Hvordan bedømmer man hva som er rett og galt?
 6. Hvilke eksempler finnes det på rett livsførsel?
 7. Er livet hellig og ukrenkelig, eller har man i noen tilfeller rett, eller kanskje til og med plikt, til å drepe?
 8. Hva bør vi bygge våre lover, våre verdier og normer på?
 9. Hva er en optimal fordeling av goder og plikter?
 10. Hva står sterkest av prinsippene likeverd og likhet, og hva er forholdet mellom dem?

Fremtiden

 1. Vet vi noe om hva som vil skje i fremtiden?
 2. Finnes det noen form for rettferdighet, utover den vi mennesker selv sørger for?
 3. Hva skjer med oss når vi dør?